Final Dergisi Dershaneleri Web Sitesi | Finalde Eğitim | KPSS
 
 
 
ANA SAYFA | FİNALDE EĞİTİM | KPSS
KPSS

Sınav Sistemi

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir?

KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Öğretmen adaylarının başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.

KPSS, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılan sınavdır. KPSS A Grubu ve KPSS Öğretmenlik ile KPSS B Grubu olmak üzere iki türü vardır.

KPSS A Grubu Kadrolar

Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı taklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar için yapılacak sınavdır. Örneğin, müfettişlik, uzmanlık, denetçilik, kaymakamlık vs.
Yerleştirme: Bir kimsenin, atamasının yapılabilmesi için, öncelikle KPSS’ye girmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olması şarttır. Ayrıca adayların, Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartları ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer şartları taşıması zunludur.
Belirtmek gerekir ki, KPSS A grubu kadroları için yapılan sınavda alınan puan, adayın, direkt olarak kurum ve kuruluşlara yerleşmesine sebep olmaz. Ayrıca aday, kurum ve kuruluş tarafından da yazılı veya sözlü sınava tabi tutulabilir. Kural bu olmakla birlikte, kurum ve kuruluşlar KPSS puanı ile doğrudan da atama yapabilmektedir. 

KPSS B Grubu Kadrolar

Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (KPSS A Grubu kadroları dışındaki kuruluşlar) ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için yapılan sınavdır. Örneğin, memurluk, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, mimarlık, mühendislik vs.
Yerleştirme: KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi için bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Fmu internet tamında yayınlanmaktadır. Adaylar, atanmak istedikleri kadroların tercihlerini yaparlar. Daha sonra KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle adayların yerleştirmeleri yapılır.

KPSS Öğretmenlik

Her yıl yapılan KPSS A Grubu ve KPSS Öğretmenlik sınavına girilen ve KPSSP10 puanı ile yerleştirilen sınavdır.
(KPSS 10 (Öğretmenlik) için = Genel Yetenek Standart Puanı X 0,3 + Genel Kültür Standart Puanı X 0,3 + Eğitim Bilimleri Standart Puanı X 0,4’tür).

KPSS’nin Geçerlilik Süresi: KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

Sınav Oturumları (KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için)
Cumartesi Sabah : Genel Yetenek – Genel Kültür – Yabancı Dil
Cumartesi Öğleden Sonra : Eğitim Bilimleri
Pazar Sabah : Hukuk-İktisat - İşletme-Maliye – Muhasebe
Pazar Öğleden Sonra : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – Ekonometri-
İstatistik – Kamu Yönetimi – Uluslararası İlişkiler

Cumartesi sabah oturumuna (Genel Yetenek – Genel Kültür bölümüne) herkes katılmak zundadır.
Cumartesi öğleden sonrası oturumu sadece öğretmen adayları içindir ve sabahki genel kültür ve genel yetenek oturumuna katılan öğretmen adayları bu oturuma katılacaktır
Pazar günkü oturumlara ise KPSS A Grubu kadroları (müfettişlik, uzmanlık vs.) için sınava giren adaylar katılacaktır.

Soru Dağılımı ve Sınav Süresi (Lisans): Genel Yetenek - Genel Kültür için yaklaşık iki saattir. Eğitim Bilimleri içinse yaklaşık 2,5 saattir. KPSS’de uygulanacak testlerin kapsamı ise ilgili yılın kılavuzunda belirtilmektedir.

Bilinmesi Gereken Terimler

Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir.

Sözleşmeli Personel (657-4/B Kadrosu): Kalkınma planı yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi vb. zunlu ve istisnai hallerde, özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren geçici işlerde, geçici veya istisnai olarak devamlı çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Geçici Personel(657-4/C Kadrosu): Geçici görevliler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan görevlilerdir.

İşçi: Memur, sözleşmeli ve geçici personel dışında kalan kişilerdir.

Kadro: Devletin, belli hizmetlerinin görülmesi için ihtiyaç duyulan memur ve müstahdemlerin adet, derece ve sınıflarını gösteren cetveldir. Sözleşmeli personel için bunun adı “pozisyon”dur.

Derece: Devlet memurunun, bulunduğu hizmet düzeyidir.

Sınıf: Devlet memurlarının, görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre ayrılmasıdır. Devlet Memurları Kanunu, 10 (on) adet sınıf öngörmüştür.

Öğrenim Düzeyi: Kişinin, en son bitirdiği okuldur.

İlköğretim: Kız ve erkek bütün vatandaşlar için zunlu olup, 8 (sekiz) yıllık süreyi kapsayan öğrenimdir.

Ortaöğretim: En az üç yıllık öğrenim veren lise öğrenimidir.

Lise Dengi Öğrenim: Lise öğrenimi dışında kalan meslek ve teknik liseleri düzeyindeki öğrenimdir.

Ön Lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğretiminin ilk basamağını oluşturan öğrenimdir.

Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan öğrenimdir.

Lisans Üstü: Dokta ve tıpta uzmanlık basamakları içeren üst yükseköğrenimdir.

MERAK EDİLENLER

 • Memurluk şartları nelerdir?

Genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan şartlardır. Bunun dışında, her kurum ve kuruluşun belirlediği şartlar da vardır. Tercihte bulunacak aday, bu şartlara dikkat ederek tercihini yapmalıdır. Aksi takdirde, kaç puan alırsa alsın, şartlarına uymayan kurum ve kuruluşa yerleşemez. Yerleşse dahi ataması kurum tarafından yapılmaz.

 • Aday, KPSS’nin her türüne başvurabilir mi?

Kurumun istediği puan türüne sahipse başvurabilir.  

 • Öğretmen olabilmek için KPSS’den başka sınavlara da girilecek mi?

Hayır. Adayın KPSSP10 puanına sahip olması yeterlidir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği şartlara da sahip olması gerekir. 

 • Yerleştirmelerde puan/tercih önemi nedir?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday, ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

 • Mezun olacakmış gibi sınava girip, mezun olamama durumunda yerleştirme yapılır mı?

Mezun alacakmış gibi sınava girip, mezun olamayanlar, kaç puan alırlarsa alsınlar, tercihte bulunamayacaktır. Dolayısıyla da bunların yerleştirmeleri de söz konusu olmayacaktır. Çünkü her şeyden önce, yerleşeceği yerin birinci şartı olan öğrenim durumu konusu gerçekleşmemiş oluy.

 • Hem lise hem ön lisans ve hem de lisans mezunu olarak sınava girme veya tercih yapma durumu söz konusu mudur?

Hayır. Adaylar, en son mezun oldukları öğrenim düzeyinden sınava girmek zundadır. Daha doğrusu, dört yıllık mezuniyet, ister önce olsun ister sonra olsun, iki yıllık veya lise mezuniyetinden önceliklidir. Aday, en yüksek mezuniyeti ile sınava girecektir. (Örneğin aday, 2008 yılında lise mezunu olarak sınava girip 80 puan alsa, 2010 yılında da sınava lisans düzeyinde girse 75 puan alsa, bu aday, yüksek puan aldığı 2008 yılı sonucunu kullanamaz. 2010 yılında girdiği 75 puanını kullanacaktır.)

 • Alınan puan, kaç defa kullanılabilir?

Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar. (Örneğin aday, 85 puanla A kurumuna yerleşmiş ama sonradan vazgeçmiş olsun. Bu durumda, aynı kurumu tercih eden ve 84,99 alan kişi ÖSYM tarafından aya yerleştirilmez. O yer boş kalır. Daha sonraki yerleştirmelerde boş olarak gösterilir, daha sonraki yerleştirmelerde tercih edilir. )
Şu hususa dikkat edilmelidir: Adayın, “yerleştiği yere  ataması yapılıp, gitmemesi” durumu ile “hiç tercihte bulunmaması veya yerleştirilememesi” durumunu birbirine karıştırmamak gerekir. Aday, yerleştiği kuruma gidip başlamazsa, aldığı puanı kullanamayacaktır. Oysa hiç başvurmaması durumunda böyle bir şey söz konusu değildir. Bu durumda olan kişi, aynı puanı başka yerleştirmeler için kullanabilecektir.

 • B Grubu Kadrolarına ait sınavlar iki yılda bir yapılmaktadır. B Grubu Kadroları için yapılan sınavın olmadığı yıl, 4 yıllık mezun olarak sınava girilse, atama yapılır mı? Bu puan, iki yıl içinde kullanılabilir mi?

B Grubu kadrolarına iki yılda bir sınav yapılmaktadır. Aday, B Grubu kadroları için sınava girecekse iki yılda bir yapılan sınava girecektir. Yapılmayan yıl girerse, o yıl için kaç puan alırsa alsın yerleşemez. O yılda aldığı puanı iki yıllık geçerlilik süresi içinde de kullanamaz. Ancak, bazı memurluklar, her yıl yapılan KPSS puanıyla alım yapabilmektedir.

 • KPSS hangi tarihlerde yapılmaktadır?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl haziran-temmuz aylarında olmaktadır. KPSS B Grubu ise;  lisans mezunları için haziran-temmuz aylarında, lise ve ön lisans mezunları ise eylül ayında olmaktadır. 

 • KPSS’ye kaç kez girilebilir?

KPSS’ye giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

 • KPSS Öğretmenlik için hangi suların cevaplanması gerekmektedir?

KPSS Öğretmenliğe giren adaylar, cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek-Genel Kültür ve cumartesi öğleden sonra oturumunda Eğitim Bilimleri sularını cevaplayacaklardır.

 • Ataması yapıldığı halde göreve başlamama durumunda ne olur?

Atandığı yerde göreve başlamayan memurun ataması iptal edilir ve iki yıl süreyle bu sınavın sonucunu kullanamaz.

Final Dergisi Dershanelerinde KPSS Hazırlık Kursları

Final Dergisi Dershanelerinin çok sayıda şubesi hem A Grubu adayları hem B Grubu adayları KPSS’ye hazırlamaktadır. Ancak başvuruların çoğu B Grubu Öğretmenlik alanından olduğu için çalışmalar bu alanda yoğunlaşmıştır.  
Sınava hazırlık çalışmalarına ekim ayında başlayan Final, bu çalışmalarını sınavdan iki hafta önce tamamlar. Alanında uzman öğretmenler tarafından işlenen derslerde, her yıl yenilenen testler, Final ve FDD Yayınları’na ait konu anlatımı ve soru bankası kitaplar kullanılır. Uygulanan deneme sınavlarıyla adayların başarı durumları sık sık kontrol edilir.

Sınavlar

Deneme Sınavları

KPSS adaylarının başarı durumlarını tespit etmelerini ve sınav deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan sınavlardır. Öğretim dönemi boyunca uygulanır.  

Genel Deneme Sınavları

Final Dergisi Dershanelerinin KPSS hazırlık kursu veren tüm şubelerinde aynı anda uygulanan sınavlardır. Adayların ‘Bugün sınava girsem kaç puan alırım?” susuna yanıt verir. 

 

Ek Çalışmalar

Ek ve Tekrar Dersleri

Bu dersler öğrencilerin isteği ve deneme sınavı sonucunun analizinin ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapılır. Dershane yönetiminin planlayıp öğrencilere duyurmasının ardından yapılan bu çalışmada öğrenciler anlayamadıkları konuları tekrar etme, soru çözme imkânı bulur. 

Randevulu Dersler

Derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler öğretmenleriyle görüşüp randevu alarak birebir ders çalışır.   

Soru Çözüm Saatleri

Öğrenciler, dershane idaresi tarafından planlanan bu çalışmada ders öğretmenleriyle bir araya gelerek bol bol soru çözer.

 

 

© 2015, Tüm içerikleri Final Dergisi Derhaneleri'ne aittir. İzinsiz Kullanılmaz.

Gizlilik Politikası